KARTA BUKE
  • Provodimo mjerenja i predviđanja imisije vanjske buke za naselja i gradove
  • Izrađujemo kartu buke uz pomoć računalnog programa sa sve izvore buke na promatranom području (cestovni, željeznički, zračni promet i industriju, uključujući i vodni promet zajedno s pripadajućom infrastrukturom te objekte za šport i rekreaciju itd.)
Strucni ispit-izrada karata buke i akcijskih planova

GIS - Geografsko Informacijski Sustav

Karta buke je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske i predstavlja stručnu podlogu za izradu prostornih planova.

Karte buke su prikazi postojećih i predviđenih razina imisija buke na svim mjestima unutar promatranog područja, ovisno o jednom određenom ili svim izvorima buke. Na kartama su prikazana i prekoračenja dopuštenih razina buke te broj ljudi i /ili stanova izloženih buci odredene razine.

Karta buke jest prikaz postojećeg i/ili predviđenog stanja imisije buke na promatranom području, izražena harmoniziranim indikatorima buke.

Strateška karta buke jest temeljna karta buke namjenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke.

Konfliktna karta buke jest razlikovna karta buke namijenjena za izradu akcijskih planova.

Karta buke kao osnovni element sustava zaštite od buke jest podloga za medusobnu suradnju svih sudionika na provodenju zaštite od buke prilikom:
– izrade procjena o utjecaju na okoliš,
– izrade prostornih planova,
– odredivanja posebnih uvjeta gradnje u smislu zaštite od buke zgrada,
– odredivanja granica tihih zona,
– utvrdivanja zona osjetljivosti na buku,
– odredivanja broja stanovnika izloženih prekomjernim razinama buke,
– pracenja broja stanova izloženih prekomjernim razinama buke,
– pracenja broja stanova s posebnom zvucnom izolacijom,
– izrade akcijskih planova za podrucja na kojima je u karti buke utvrdeno prekomjerno izlaganje stanovništva odredenim razinama buke.

Gis-prom d.o.o.

mr.sc. ZIJAD LELIĆ , dipl.ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike

ODOBRENJE
za obavljanje SPOREDNIH ZANIMANJA
Tehničko ispitivanje i analiza
Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Redni broj: 8632
 

KONTAKT

Zagreb, Remetinečki gaj 22a

Tel.: 01 6543 171

Mob: 098 928 6016

gis.prom@xnet.hr

zijad.lelic@gisprom.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi list
Vjesnik